Serveis que oferim...

Image 05

Estudiem amb gran precisió qualsevol projecte que ens proposi el client i elaborem un pla d'actuació SEGUR, EFICAÇ i RÀPID, tenint en compte tots els riscs que puguin sorgir per tal de garantir-ne l'èxit.

Disposem de gats, tanquetes, carretons elevadores de fins a 6 Tn. i equips de moviment per elevar, transportar o desplaçar maquinaria tant a l'exterior com a l'interior de naus industrials.

Donem suport a tot tipus d'industria, des de transport de materials i formigonat per a obres, Serrallers, cistelles per a podes per Jardiners i pintura de façanes per pintors, carrega, estiba i trincatge de maquinària en contenidors, i qualsevol tipus de feina que necessiti transportar o elevar carregues o persones..

L'habilitat per preveure els problemes que es poden plantejar a una operació de elevació de càrregues, determinara l'èxit d'aquesta. Calcular amb antelació les grues i equips necessaris per a realitzar un servei, es tradueix en una reducció considerable dels temps de execució de les maniobres, garantint el màxim nivell de seguretat